1000

کلینیک میرداماد

همزمان با تأسیس دی کلینیک میرداماد ، کلینیک دندانپزشکی میرداماد نیز شروع به فعالیت نمود . اکنون کلینیک دندانپزشکی میرداماد